25883

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 259 695 589

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

24 034 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Əmsallar və göstəricilər

Əsas maliyyə göstəriciləri 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mənfəət&Zərər                          
Faiz gəlirləri            601,630              1,197,151              1,298,427                2,858,970                8,017,998              11,706,853              13,181,479              15,734,472              18,202,124              19,800,777               22,095,364                     36,244,393                     47,987,974     
Faiz xərcləri                        -                             -                             -                   530,167                2,836,208                5,254,495                6,891,255                8,131,733                9,741,150              10,437,923      -        10,329,190      -             12,771,202      -             17,413,991     
Xalis faiz gəlirləri            601,630              1,197,151              1,298,427                2,328,803                5,181,790                6,452,358                6,342,710                7,602,739                8,460,974                9,362,854               11,766,174                     23,473,191                     30,573,983     
Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər            358,831                 824,512              1,170,404                1,532,608                2,205,269                2,752,350                2,898,359                3,706,350                3,933,759                4,059,224      -          4,099,181      -               4,689,331      -             11,254,593     
Xalis mənfəət            285,629                 369,136                 143,630                   806,496                2,459,385                3,662,471                3,416,853                4,015,624                4,520,602                5,399,770                 7,666,993                     18,783,860                     19,319,390     
Əsas maliyyə əmsalları                          
ROA 1.0% 1.0% 0.2% 0.8% 1.3% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 1.2% 2.3% 1.7%
ROE 1.0% 1.0% 0.2% 1.1% 2.7% 3.3% 2.5% 2.4% 2.1% 2.1% 2.4% 4.9% 4.1%
Xərclərin gəlirə olan nisbəti 59.6% 68.9% 90.1% 65.8% 42.6% 42.7% 45.7% 48.8% 46.5% 43.4% 30.0% 17.6% 35.6%
Öhdəliklərin aktivlərə nisbəti 0% 0% 0% 42% 58% 64% 63% 61% 60% 54.6% 49.7% 56.9% 58.3%
Öhdəliklərin kapitala nisbəti 0% 0% 0% 72% 140% 176% 173% 158% 147% 120% 99% 132% 140%
Bir işçi/aktivlər                 1,015,746                      1,087,748                      1,565,611                        2,667,845                        4,148,866                        5,696,111                        6,561,770                        7,819,617                        9,387,432                      10,339,672                       11,162,635                              15,457,813                              13,580,652     
Balans hesabatının əsas maddələri                          
Cəmi aktivlər       26,409,404            46,773,156            68,886,877            138,727,931            240,634,207            341,766,647            401,110,095            492,635,885            582,020,780            641,059,645             692,083,339                   958,384,394                1,276,581,288     
Cəmi öhdəliklər              91,915                 118,391                   88,482              57,966,002            140,569,931            218,039,900            253,966,495            301,476,661            346,340,954            349,980,049             343,949,753                   545,194,498                   744,074,230     
Cəmi kapital       26,317,489            46,654,765            68,798,395              80,761,979            100,064,276            123,726,747            147,143,600            191,159,224            235,679,826            291,079,596             348,133,586                   413,189,896                   532,507,058     
                           
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.