Əmsallar və göstəricilər

Əsas maliyyə göstəriciləri 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I rüb 2019 II rüb 2019 III rüb
Mənfəət-Zərər                                
Faiz gəlirləri            601 630              1 197 151              1 298 427                2 858 970                8 017 998              11 706 853              13 181 479              15 734 472              18 202 124              19 800 777               22 095 364                     36 244 393                     47 987 974                     12 855 081                 25 148 259                 36 812 824     
Faiz xərcləri                        -                             -                             -                   530 167                2 836 208                5 254 495                6 891 255                8 131 733                9 741 150              10 437 923               10 329 190                     12 771 202                     17 413 991                       4 556 791                 10 004 882                 14 643 621     
Xalis faiz gəlirləri            601 630              1 197 151              1 298 427                2 328 803                5 181 790                6 452 358                6 342 710                7 602 739                8 460 974                9 362 854               11 766 174                     23 473 191                     30 573 983                       8 298 289                 15 143 377                 22 169 204     
Ümumi idarəetmə və inzibati xərclər            358 831                 824 512              1 170 404                1 532 608                2 205 269                2 752 350                2 898 359                3 706 350                3 933 759                4 059 224                 3 535 153                       4 123 681                     10 873 468                       1 456 283                   4 995 078                   4 995 078     
Xalis mənfəət            285 629                 369 136                 143 630                   806 496                2 459 385                3 662 471                3 416 853                4 015 624                4 520 602                5 399 770                 7 666 993                     18 783 860                     19 319 390                       6 499 368                 11 724 180                 16 967 005     
Əsas maliyyə əmsalları                                
ROA 1,0% 1,0% 0,2% 0,8% 1,3% 1,3% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9% 1,2% 2,3% 1,7% 2,1% 1,8% 1,8%
ROE 1,0% 1,0% 0,2% 1,1% 2,7% 3,3% 2,5% 2,4% 2,1% 2,1% 2,4% 4,9% 4,1% 4,8% 4,0% 3,6%
Xərclərin gəlirə olan nisbəti 59,6% 68,9% 90,1% 65,8% 42,6% 42,7% 45,7% 48,8% 46,5% 43,4% 30,0% 17,6% 35,6% 17,5% 33,0% 22,5%
Öhdəliklərin aktivlərə nisbəti 0% 0% 0% 42% 58% 64% 63% 61% 60% 54,6% 49,7% 56,9% 58,3% 55,5% 53,4% 45,3%
Öhdəliklərin kapitala nisbəti 0% 0% 0% 72% 140% 176% 173% 158% 147% 120% 99% 132% 140% 124% 115% 83%
Bir işçi/aktivlər                 1 015 746                      1 087 748                      1 565 611                         2 667 845                         4 148 866                         5 696 111                         6 561 770                         7 819 617                         9 387 432                       10 339 672                       11 162 635                               15 457 813                               13 580 652                               12 939 714                           13 390 375                           12 252 549     
Balans hesabatının əsas maddələri                                
Cəmi aktivlər       26 409 404            46 773 156            68 886 877            138 727 931            240 634 207            341 766 647            401 110 095            492 635 885            582 020 780            641 059 645             692 083 339                   958 384 394                1 276 581 288                1 255 152 278            1 298 866 400            1 188 497 283     
Cəmi öhdəliklər              91 915                 118 391                   88 482              57 966 002            140 569 931            218 039 900            253 966 495            301 476 661            346 340 954            349 980 049             343 949 753                   545 194 498                   744 074 230                   696 060 217               694 043 355               538 390 869     
Cəmi kapital       26 317 489            46 654 765            68 798 395              80 761 979            100 064 276            123 726 747            147 143 600            191 159 224            235 679 826            291 079 596             348 133 586                   413 189 896                   532 507 058                   559 092 061               604 823 045               650 106 414     
                                 
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri
audit olunmuş hesabatlara, rüblük
maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili
hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.