25201

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 215 516 850

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

17 529 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Balans hesabatı

Balans hesabatı20062007200820092010
AKTIVLƏRMəbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri               24,914     0.1%             682,493     1.5%                         872,420     1.3%             1,121,819     0.8%          1,032,557     0.4%
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər                         -     0.0%                         -     0.0%                                    -     0.0%           21,441,667     15.5%        22,661,111     9.4%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar        24,941,488     94.4%                         -     0.0%                      7,994,312     11.6%             3,931,346     2.8%        14,996,729     6.2%
İpoteka kreditləri          1,253,009     4.7%        45,622,250     97.5%                    59,560,713     86.5%         102,763,666     74.1%      193,047,398     80.2%
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər             127,464     0.5%             421,275     0.9%                         401,934     0.6%             9,436,815     6.8%          8,874,117     3.7%
Digər aktivlər               62,529     0.2%               47,138     0.1%                           57,498     0.1%                  32,668     0.0%               22,295     0.0%
Cəmi aktivlər        26,409,404              46,773,156                          68,886,877               138,727,981            240,634,207      
ÖHDƏLİKLƏR          
Buraxılmış qiymətli kağızlar                         -     0.0%                         -     0.0%                                    -     0.0%           49,073,502     35.4%      132,131,138     54.9%
Digər öhdəliklər               91,915     0.3%             118,391     0.3%                           88,482     0.1%             8,892,500     6.4%          8,438,793     3.5%
Cəmi öhdəliklər               91,915                   118,391                                 88,482                 57,966,002            140,569,931      
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ          
Dövlət büdcəsindən ayırmalar        26,000,000     98.4%        46,000,000     98.3%                    68,000,000     98.7%           79,157,088     57.1%        96,000,000     39.9%
Bölüşdürülməmiş mənəət             317,489     1.2%             654,765     1.4%                         798,395     1.2%             1,604,891     1.2%          4,064,276     1.7%
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ        26,317,489              46,654,765                          68,798,395                 80,761,979            100,064,276      
Cəmi öhdəliklər və kapital        26,409,404              46,773,156                          68,886,877               138,727,981            240,634,207      
           
Balans hesabatı20112012201320142015
AKTIVLƏRMəbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri          2,232,915     0.7%          1,854,497     0.5%                      2,968,642     0.6%             1,448,187     0.2%          2,457,991     0.4%
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər        32,062,028     9.4%        27,204,567     6.8%                    32,810,114     6.7%           40,855,701     7.0%        30,217,573     4.7%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar        19,119,550     5.6%        31,742,704     7.9%                    42,149,125     8.6%           53,548,877     9.2%        42,707,865     6.7%
İpoteka kreditləri      278,078,357     81.4%      328,936,182     82.0%                  403,521,646     81.9%         476,081,984     81.8%      556,188,905     86.8%
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər          9,065,506     2.7%        11,307,240     2.8%                    11,175,414     2.3%           10,039,495     1.7%          9,409,849     1.5%
Digər aktivlər          1,208,291     0.4%               64,905     0.0%                           10,944     0.0%                  46,536     0.0%               77,463     0.0%
Cəmi aktivlər      341,766,647            401,110,095                        492,635,885               582,020,780            641,059,645      
ÖHDƏLİKLƏR          
Buraxılmış qiymətli kağızlar      210,055,131     61.5%      246,362,721     61.4%                  294,280,332     59.7%         339,648,251     58.4%      343,680,876     53.6%
Digər öhdəliklər          7,984,769     2.3%          7,603,774     1.9%                      7,196,329     1.5%             6,692,703     1.1%          6,299,173     1.0%
Cəmi öhdəliklər      218,039,900            253,966,495                        301,476,661               346,340,954            349,980,049      
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ          
Dövlət büdcəsindən ayırmalar      116,000,000     33.9%      136,000,000     33.9%                  176,000,000     35.7%         216,000,000     37.1%      266,000,000     41.5%
Bölüşdürülməmiş mənəət          7,726,747     2.3%        11,143,600     2.8%                    15,159,224     3.1%           19,679,826     3.4%        25,079,596     3.9%
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ      123,726,747            147,143,600                        191,159,224               235,679,826            291,079,596      
Cəmi öhdəliklər və kapital      341,766,647            401,110,095                        492,635,885               582,020,780            641,059,645      
           
Balans hesabatı201620172018 I rüb2018 II rüb 
AKTIVLƏRMəbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]  
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri          9,999,949     1.4%          7,651,669     0.80%                      9,584,807     0.89%           19,834,402     1.77%  
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər        38,984,424     5.6%        57,834,465     6.03%                    52,153,234     4.87%           38,903,045     3.47%  
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar        97,040,268     14.0%      197,716,431     20.63%                  269,046,911     25.10%         270,780,698     24.14%  
İpoteka kreditləri      537,486,894     77.7%      683,691,072     71.34%                  724,419,638     67.59%         774,301,939     69.02%  
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər          8,435,535     1.2%          8,091,609     0.84%                      7,848,960     0.73%             7,800,670     0.70%  
Digər aktivlər             136,269     0.0%          3,399,148     0.35%                      8,747,237     0.82%           10,199,035     0.91%  
Cəmi aktivlər      692,083,339            958,384,394                     1,071,800,787            1,121,819,789        
ÖHDƏLİKLƏR          
Buraxılmış qiymətli kağızlar      337,501,623     48.8%      538,589,603     56.2%                  531,611,851     49.6%         565,542,022     50.4%  
Digər öhdəliklər          6,448,130     0.9%          6,604,895     0.7%                    21,437,177     2.0%           31,519,286     2.8%  
Cəmi öhdəliklər      343,949,753            545,194,498                        553,049,028               597,061,308        
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ          
Dövlət büdcəsindən ayırmalar / Nizamnamə kapitalı      316,000,000     45.7%      366,000,000     38.2%                  466,000,000     43.5%         466,000,000     41.5%  
Bölüşdürülməmiş mənfəət        25,079,596     3.6%        32,133,586     3.4%                    47,189,893     4.4%           47,189,893     4.2%  
Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri          7,053,990     1.0%        15,056,310     1.57%                      5,561,866     0.5%           11,568,587     1.0%  
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ      348,133,586            413,189,896                        518,751,759               524,758,480        
Cəmi öhdəliklər və kapital      692,083,339            958,384,394                     1,071,800,787            1,121,819,789        
           
           
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri isə İKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.