Balans hesabatı

Balans hesabatı 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I rüb 2019 II rüb 2019 III rüb
AKTIVLƏR Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %]
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri                24 914      0,1%              682 493      1,5%                 872 420      1,3%              1 121 819      0,8%               1 032 557      0,4%                 2 232 915      0,7%            1 854 497      0,5%           2 968 642      0,6%           1 448 187      0,2%           2 457 991      0,4%           9 999 949      1,4%           7 651 669      0,80%            55 784 139      4,37%            32 860 175      2,62%                 753 642      0,06%            31 181 339      2,62%
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər                          -      0,0%                          -      0,0%                             -      0,0%            21 441 667      15,5%             22 661 111      9,4%               32 062 028      9,4%          27 204 567      6,8%         32 810 114      6,7%         40 855 701      7,0%         30 217 573      4,7%         38 984 424      5,6%         57 834 465      6,03%                 285 313      0,02%                 276 368      0,02%                 213 970      0,02%            32 627 086      2,75%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar         24 941 488      94,4%                          -      0,0%              7 994 312      11,6%              3 931 346      2,8%             14 996 729      6,2%               19 119 550      5,6%          31 742 704      7,9%         42 149 125      8,6%         53 548 877      9,2%         42 707 865      6,7%         97 040 268      14,0%       197 716 431      20,63%          260 547 880      20,41%          225 918 770      18,00%          221 501 160      17,05%            29 688 071      2,50%
İpoteka kreditləri           1 253 009      4,7%         45 622 250      97,5%            59 560 713      86,5%          102 763 666      74,1%           193 047 398      80,2%             278 078 357      81,4%        328 936 182      82,0%       403 521 646      81,9%       476 081 984      81,8%       556 188 905      86,8%       537 486 894      77,7%       683 691 072      71,34%          895 274 390      70,13%          933 377 300      74,36%          961 209 925      74,00%          963 528 986      81,07%
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər              127 464      0,5%              421 275      0,9%                 401 934      0,6%              9 436 815      6,8%               8 874 117      3,7%                 9 065 506      2,7%          11 307 240      2,8%         11 175 414      2,3%         10 039 495      1,7%           9 409 849      1,5%           8 435 535      1,2%           8 091 609      0,84%              7 467 259      0,58%              7 219 255      0,58%              9 712 806      0,75%            14 044 829      1,18%
Digər aktivlər                62 529      0,2%                47 138      0,1%                   57 498      0,1%                   32 668      0,0%                    22 295      0,0%                 1 208 291      0,4%                 64 905      0,0%                10 944      0,0%                46 536      0,0%                77 463      0,0%              136 269      0,0%           3 399 148      0,35%            57 222 307      4,48%            55 500 409      4,42%          105 474 896      8,12%          117 426 971      9,88%
Cəmi aktivlər         26 409 404      100,0%         46 773 156      100,0%            68 886 877      100,0%          138 727 981      100,0%           240 634 207      100,0%             341 766 647      100,0%        401 110 095      100,0%       492 635 885      100,0%       582 020 780      100,0%       641 059 645      100,0%       692 083 339      100,0%       958 384 394      100,00%       1 276 581 288      100,00%       1 255 152 278      100,00%       1 298 866 400      100,00%       1 188 497 283      100,00%
ÖHDƏLİKLƏR                                         59 343 448                                           
Buraxılmış qiymətli kağızlar                          -      0,0%                          -      0,0%                             -      0,0%            49 073 502      35,4%           132 131 138      54,9%             210 055 131      61,5%        246 362 721      61,4%       294 280 332      59,7%       339 648 251      58,4%       343 680 876      53,6%       337 501 623      48,8%       538 589 603      56,2%          691 797 195      54,2%          664 278 213      52,9%          663 509 449      51,1%          513 439 471      43,2%
Digər öhdəliklər                91 915      0,3%              118 391      0,3%                   88 482      0,1%              8 892 500      6,4%               8 438 793      3,5%                 7 984 769      2,3%            7 603 774      1,9%           7 196 329      1,5%           6 692 703      1,1%           6 299 173      1,0%           6 448 130      0,9%           6 604 895      0,7%            52 277 035      4,1%            31 782 213      2,5%            30 533 906      2,4%            24 951 398      2,1%
Cəmi öhdəliklər                91 915                     118 391                          88 482                   57 966 002                  140 569 931                    218 039 900               253 966 495              301 476 661              346 340 954              349 980 049              343 949 753              545 194 498                 744 074 230                 696 060 426                 694 043 355                 538 390 869       
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                                                                
Dövlət büdcəsindən ayırmalar         26 000 000      98,4%         46 000 000      98,3%            68 000 000      98,7%            79 157 088      57,1%             96 000 000      39,9%             116 000 000      33,9%        136 000 000      33,9%       176 000 000      35,7%       216 000 000      37,1%       266 000 000      41,5%       316 000 000      45,7%       366 000 000      38,2%          466 000 000      36,5%          486 000 000      38,7%          526 000 000      40,5%          566 000 000      47,6%
Bölüşdürülməmiş mənəət              317 489      1,2%              654 765      1,4%                 798 395      1,2%              1 604 891      1,2%               4 064 276      1,7%                 7 726 747      2,3%          11 143 600      2,8%         15 159 224      3,1%         19 679 826      3,4%         25 079 596      3,9%         25 079 596      3,6%         32 133 586      3,4%            47 189 893      3,7%            66 592 693      5,3%            67 098 865      5,2%            67 139 409      5,6%
Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri                                                   7 053 990      1,0%         15 056 310      1,57%            19 317 165      1,5%              6 499 368      0,5%            11 724 180      0,9%            16 967 005      1,4%
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ         26 317 489                46 654 765                   68 798 395                   80 761 979                  100 064 276                    123 726 747               147 143 600              191 159 224              235 679 826              291 079 596              348 133 586              413 189 896                 532 507 058                 559 092 061                 604 823 045                 650 106 414       
Cəmi öhdəliklər və kapital         26 409 404      100,0%         46 773 156      100,0%            68 886 877      100,0%          138 727 981      100,0%           240 634 207      100,0%             341 766 647      100,0%        401 110 095      100,0%       492 635 885      100,0%       582 020 780      100,0%       641 059 645      100,0%       692 083 339      100,0%       958 384 394      100,0%       1 276 581 288      100,0%       1 255 152 487      100,0%       1 298 866 400      100,0%       1 188 497 283      100,0%
                                                                 
Balans hesabatı 2011 2012 2013 2014 2015                                         -                 110 369 117       
AKTIVLƏR Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %]                                            
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri           2 232 915      0,7%           1 854 497      0,5%              2 968 642      0,6%              1 448 187      0,2%               2 457 991      0,4%                                            
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər         32 062 028      9,4%         27 204 567      6,8%            32 810 114      6,7%            40 855 701      7,0%             30 217 573      4,7%                                            
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar         19 119 550      5,6%         31 742 704      7,9%            42 149 125      8,6%            53 548 877      9,2%             42 707 865      6,7%                                            
İpoteka kreditləri       278 078 357      81,4%       328 936 182      82,0%          403 521 646      81,9%          476 081 984      81,8%           556 188 905      86,8%                                            
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər           9 065 506      2,7%         11 307 240      2,8%            11 175 414      2,3%            10 039 495      1,7%               9 409 849      1,5%                                            
Digər aktivlər           1 208 291      0,4%                64 905      0,0%                   10 944      0,0%                   46 536      0,0%                    77 463      0,0%                                            
Cəmi aktivlər       341 766 647              401 110 095                 492 635 885                 582 020 780                  641 059 645                                                   
ÖHDƏLİKLƏR                                                                
Buraxılmış qiymətli kağızlar       210 055 131      61,5%       246 362 721      61,4%          294 280 332      59,7%          339 648 251      58,4%           343 680 876      53,6%                                            
Digər öhdəliklər           7 984 769      2,3%           7 603 774      1,9%              7 196 329      1,5%              6 692 703      1,1%               6 299 173      1,0%                                            
Cəmi öhdəliklər       218 039 900              253 966 495                 301 476 661                 346 340 954                  349 980 049                                                   
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                                                                
Dövlət büdcəsindən ayırmalar       116 000 000      33,9%       136 000 000      33,9%          176 000 000      35,7%          216 000 000      37,1%           266 000 000      41,5%                                            
Bölüşdürülməmiş mənəət           7 726 747      2,3%         11 143 600      2,8%            15 159 224      3,1%            19 679 826      3,4%             25 079 596      3,9%                                            
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ       123 726 747              147 143 600                 191 159 224                 235 679 826                  291 079 596                                                   
Cəmi öhdəliklər və kapital       341 766 647              401 110 095                 492 635 885                 582 020 780                  641 059 645                                                   
                                                                 
Balans hesabatı 2016 2017 2018 2019 I rüb 2019 II rüb 2019 III rüb                                        
AKTIVLƏR Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %]                                        
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri           9 999 949      1,4%           7 651 669      0,80%            55 784 139      4,37%            32 860 175      2,57%                  753 642      0,06%               31 181 339      2,44%                                        
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər         38 984 424      5,6%         57 834 465      6,03%                 285 313      0,02%                 276 368      0,02%                  213 970      0,02%               32 627 086      2,56%                                        
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar         97 040 268      14,0%       197 716 431      20,63%          260 547 880      20,41%          225 918 770      17,70%           221 501 160      17,35%               29 688 071      2,33%                                        
İpoteka kreditləri       537 486 894      77,7%       683 691 072      71,34%          895 274 390      70,13%          933 377 300      73,12%           961 209 925      75,30%             963 528 986      75,48%                                        
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər           8 435 535      1,2%           8 091 609      0,84%              7 467 259      0,58%              7 219 255      0,57%               9 712 806      0,76%               14 044 829      1,10%                                        
Digər aktivlər              136 269      0,0%           3 399 148      0,35%            57 222 307      4,48%            55 500 409      4,35%           105 474 896      8,26%             117 426 971      9,20%                                        
Cəmi aktivlər       692 083 339              958 384 394              1 276 581 288              1 255 152 278               1 298 866 400                 1 188 497 283                                               
ÖHDƏLİKLƏR                                                                
Buraxılmış qiymətli kağızlar       337 501 623      48,8%       538 589 603      56,2%          691 797 195      54,2%          664 278 213      52,0%           663 509 449      52,0%             513 439 471      40,2%                                        
Digər öhdəliklər           6 448 130      0,9%           6 604 895      0,7%            52 277 035      4,1%            31 782 004      2,5%             30 533 906      2,4%               24 951 398      2,0%                                        
Cəmi öhdəliklər       343 949 753              545 194 498                 744 074 230                 696 060 217                  694 043 355                    538 390 869                                               
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                                                                
Dövlət büdcəsindən ayırmalar / Nizamnamə kapitalı       316 000 000      45,7%       366 000 000      38,2%          466 000 000      36,5%          486 000 000      38,1%           526 000 000      41,2%             566 000 000      44,3%                                        
Bölüşdürülməmiş mənfəət         25 079 596      3,6%         32 133 586      3,4%            47 189 893      3,7%            66 592 693      5,2%             67 098 865      5,3%               67 139 409      5,3%                                        
Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri           7 053 990      1,0%         15 056 310      1,57%            19 317 165      1,5%              6 499 368      0,5%             11 724 180      0,9%               16 967 005      1,3%                                        
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ       348 133 586              413 189 896                 532 507 058                 559 092 061                  604 823 045                    650 106 414                                               
Cəmi öhdəliklər və kapital       692 083 339              958 384 394              1 276 581 288              1 255 152 278               1 298 866 400                 1 188 497 283                                               
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri
audit olunmuş hesabatlara, rüblük
maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili
hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.