25883

verilmiş ipoteka kreditlərinin sayı

1 259 695 589

Verilmiş ipoteka kreditləri üzrə məbləğ

24 034 000

zəmanət və subsidiyalar verilmiş kreditlərin məbləği

Balans hesabatı

Balans hesabatı 2006 2007 2008 2009 2010
AKTIVLƏR Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %]
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri                24,914      0.1%              682,493      1.5%                          872,420      1.3%              1,121,819      0.8%               1,032,557      0.4%
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər                          -      0.0%                          -      0.0%                                     -      0.0%            21,441,667      15.5%             22,661,111      9.4%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar         24,941,488      94.4%                          -      0.0%                       7,994,312      11.6%              3,931,346      2.8%             14,996,729      6.2%
İpoteka kreditləri           1,253,009      4.7%         45,622,250      97.5%                     59,560,713      86.5%          102,763,666      74.1%           193,047,398      80.2%
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər              127,464      0.5%              421,275      0.9%                          401,934      0.6%              9,436,815      6.8%               8,874,117      3.7%
Digər aktivlər                62,529      0.2%                47,138      0.1%                            57,498      0.1%                   32,668      0.0%                    22,295      0.0%
Cəmi aktivlər         26,409,404                46,773,156                            68,886,877                 138,727,981                  240,634,207       
ÖHDƏLİKLƏR                    
Buraxılmış qiymətli kağızlar                          -      0.0%                          -      0.0%                                     -      0.0%            49,073,502      35.4%           132,131,138      54.9%
Digər öhdəliklər                91,915      0.3%              118,391      0.3%                            88,482      0.1%              8,892,500      6.4%               8,438,793      3.5%
Cəmi öhdəliklər                91,915                     118,391                                   88,482                   57,966,002                  140,569,931       
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                    
Dövlət büdcəsindən ayırmalar         26,000,000      98.4%         46,000,000      98.3%                     68,000,000      98.7%            79,157,088      57.1%             96,000,000      39.9%
Bölüşdürülməmiş mənəət              317,489      1.2%              654,765      1.4%                          798,395      1.2%              1,604,891      1.2%               4,064,276      1.7%
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ         26,317,489                46,654,765                            68,798,395                   80,761,979                  100,064,276       
Cəmi öhdəliklər və kapital         26,409,404                46,773,156                            68,886,877                 138,727,981                  240,634,207       
                     
Balans hesabatı 2011 2012 2013 2014 2015
AKTIVLƏR Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %]
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri           2,232,915      0.7%           1,854,497      0.5%                       2,968,642      0.6%              1,448,187      0.2%               2,457,991      0.4%
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər         32,062,028      9.4%         27,204,567      6.8%                     32,810,114      6.7%            40,855,701      7.0%             30,217,573      4.7%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar         19,119,550      5.6%         31,742,704      7.9%                     42,149,125      8.6%            53,548,877      9.2%             42,707,865      6.7%
İpoteka kreditləri       278,078,357      81.4%       328,936,182      82.0%                   403,521,646      81.9%          476,081,984      81.8%           556,188,905      86.8%
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər           9,065,506      2.7%         11,307,240      2.8%                     11,175,414      2.3%            10,039,495      1.7%               9,409,849      1.5%
Digər aktivlər           1,208,291      0.4%                64,905      0.0%                            10,944      0.0%                   46,536      0.0%                    77,463      0.0%
Cəmi aktivlər       341,766,647              401,110,095                          492,635,885                 582,020,780                  641,059,645       
ÖHDƏLİKLƏR                    
Buraxılmış qiymətli kağızlar       210,055,131      61.5%       246,362,721      61.4%                   294,280,332      59.7%          339,648,251      58.4%           343,680,876      53.6%
Digər öhdəliklər           7,984,769      2.3%           7,603,774      1.9%                       7,196,329      1.5%              6,692,703      1.1%               6,299,173      1.0%
Cəmi öhdəliklər       218,039,900              253,966,495                          301,476,661                 346,340,954                  349,980,049       
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                    
Dövlət büdcəsindən ayırmalar       116,000,000      33.9%       136,000,000      33.9%                   176,000,000      35.7%          216,000,000      37.1%           266,000,000      41.5%
Bölüşdürülməmiş mənəət           7,726,747      2.3%         11,143,600      2.8%                     15,159,224      3.1%            19,679,826      3.4%             25,079,596      3.9%
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ       123,726,747              147,143,600                          191,159,224                 235,679,826                  291,079,596       
Cəmi öhdəliklər və kapital       341,766,647              401,110,095                          492,635,885                 582,020,780                  641,059,645       
                     
Balans hesabatı 2016 2017 2018    
AKTIVLƏR Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %] Məbləğ payı [ %]        
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri           9,999,949      1.4%           7,651,669      0.80%                     55,784,139      4.37%        
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər         38,984,424      5.6%         57,834,465      6.03%                     56,215,648      4.40%        
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar         97,040,268      14.0%       197,716,431      20.63%                   260,547,880      20.41%        
İpoteka kreditləri       537,486,894      77.7%       683,691,072      71.34%                   895,274,390      70.13%        
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi aktivlər           8,435,535      1.2%           8,091,609      0.84%                       7,467,259      0.58%        
Digər aktivlər              136,269      0.0%           3,399,148      0.35%                       1,291,972      0.10%        
Cəmi aktivlər       692,083,339              958,384,394                       1,276,581,288               
ÖHDƏLİKLƏR                    
Buraxılmış qiymətli kağızlar       337,501,623      48.8%       538,589,603      56.2%                   691,797,195      54.2%        
Digər öhdəliklər           6,448,130      0.9%           6,604,895      0.7%                     52,277,035      4.1%        
Cəmi öhdəliklər       343,949,753              545,194,498                          744,074,230               
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ                    
Dövlət büdcəsindən ayırmalar / Nizamnamə kapitalı       316,000,000      45.7%       366,000,000      38.2%                   466,000,000      36.5%        
Bölüşdürülməmiş mənfəət         25,079,596      3.6%         32,133,586      3.4%                     47,189,893      3.7%        
Cari maliyyə ilinin mənfəəti/zərəri           7,053,990      1.0%         15,056,310      1.57%                     19,317,165      1.5%        
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ       348,133,586              413,189,896                          532,507,058               
Cəmi öhdəliklər və kapital       692,083,339              958,384,394                       1,276,581,288               
                     
                     
Qeyd: İllik yekun maliyyə göstəriciləri audit olunmuş hesabatlara, rüblük maliyyə göstəriciləri IKZF-in daxili hesabatlarına əsasən hazırlanmışdır.