Hal-hazirda bu xidmət hazırlanma mərhələsindədir. Qısa zaman ərzində əhalinin istifadəsinə buraxılacaq.

Online payment on Mortgage loan

Statistics of AMF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balans hesabatı2006 2007 2008 2009 2010 
AKTIVLƏRMəbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 24,914 0.1% 682,493 1.5% 872,420 1.3% 1,121,819 0.8% 1,032,557 0.4%
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər - 0.0% - 0.0% - 0.0% 21,441,667 15.5% 22,661,111 9.4%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar 24,941,488 94.4% - 0.0% 7,994,312 11.6% 3,931,346 2.8% 14,996,729 6.2%
İpoteka kreditləri 1,253,009 4.7% 45,622,250 97.5% 59,560,713 86.5% 102,763,666 74.1% 193,047,398 80.2%
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi akytivlər 127,464 0.5% 421,275 0.9% 401,934 0.6% 9,436,815 6.8% 8,874,117 3.7%
Digər aktivlər 62,529 0.2% 47,138 0.1% 57,498 0.1% 32,668 0.0% 22,295 0.0%
Cəmi aktivlər 26,409,404   46,773,156   68,886,877   138,727,981   240,634,207  
ÖHDƏLİKLƏR          
Buraxılmış qiymətli kağızlar - 0.0% - 0.0% - 0.0% 49,073,502 35.4% 132,131,138 54.9%
Digər öhdəliklər 91,915 0.3% 118,391 0.3% 88,482 0.1% 8,892,500 6.4% 8,438,793 3.5%
Cəmi öhdəliklər 91,915   118,391   88,482   57,966,002   140,569,931  
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ          
Dövlət büdcəsindən ayırmalar 26,000,000 98.4% 46,000,000 98.3% 68,000,000 98.7% 79,157,088 57.1% 96,000,000 39.9%
Bölüşdürülməmiş mənəət 317,489 1.2% 654,765 1.4% 798,395 1.2% 1,604,891 1.2% 4,064,276 1.7%
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ 26,317,489   46,654,765   68,798,395   80,761,979   100,064,276  
Cəmi öhdəliklər və kapital 26,409,404   46,773,156   68,886,877   138,727,981   240,634,207
Balans hesabatı2011 2012 2013 2014 2015 2016 I rüb 
AKTIVLƏRMəbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]Məbləğpayı [ %]
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 2,232,915 0.7% 1,854,497 0.5% 2,968,642 0.6% 1,448,187 0.2% 2,457,991 0.4% 12,056,614 1.9%
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər 32,062,028 9.4% 27,204,567 6.8% 32,810,114 6.7% 40,855,701 7.0% 30,217,573 4.7% 28,962,657 4.5%
Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiyalar 19,119,550 5.6% 31,742,704 7.9% 42,149,125 8.6% 53,548,877 9.2% 42,707,865 6.7% 42,793,418 6.6%
İpoteka kreditləri 278,078,357 81.4% 328,936,182 82.0% 403,521,646 81.9% 476,081,984 81.8% 556,188,905 86.8% 554,937,149 85.6%
Əmlak, avadanlıqlar və qeyri maddi akytivlər 9,065,506 2.7% 11,307,240 2.8% 11,175,414 2.3% 10,039,495 1.7% 9,409,849 1.5% 9,161,759 1.4%
Digər aktivlər 1,208,291 0.4% 64,905 0.0% 10,944 0.0% 46,536 0.0% 77,463 0.0% 579,506 0.1%
Cəmi aktivlər 341,766,647   401,110,095   492,635,885   582,020,780   641,059,645   648,491,104  
ÖHDƏLİKLƏR            
Buraxılmış qiymətli kağızlar 210,055,131 61.5% 246,362,721 61.4% 294,280,332 59.7% 339,648,251 58.4% 343,680,876 53.6% 338,327,452 52.2%
Digər öhdəliklər 7,984,769 2.3% 7,603,774 1.9% 7,196,329 1.5% 6,692,703 1.1% 6,270,175 1.0% 6,621,260 1.0%
Cəmi öhdəliklər 218,039,900   253,966,495   301,476,661   346,340,954   349,951,050   344,948,712  
KAPİTAL VƏ DÖVLƏTƏ AİD OLAN MƏBLƏĞ            
Dövlət büdcəsindən ayırmalar 116,000,000 33.9% 136,000,000 33.9% 176,000,000 35.7% 216,000,000 37.1% 266,000,000 41.5% 276,980,000 42.7%
Bölüşdürülməmiş mənəət 7,726,747 2.3% 11,143,600 2.8% 15,159,224 3.1% 19,679,826 3.4% 25,108,595 3.9% 26,562,392 4.1%
Cəmi kapital və dövlətə aid olan məbləğ 123,726,747   147,143,600   191,159,224   235,679,826   291,108,595   303,542,392  
Cəmi öhdəliklər və kapital 341,766,647   401,110,095   492,635,885   582,020,780   641,059,645   648,491,104
Mənfəət&zərər hesabatı20062007200820092010201120122013201420152016 I rüb
Faiz gəlirləri 601,630 1,197,151 1,298,427 2,858,970 8,017,998 11,706,853 13,181,479 15,734,472 18,202,124 19,800,777 4,985,591
Faiz xərcləri - - - 530,167 2,836,208 5,254,495 6,891,255 8,131,733 9,741,150 10,437,923 2,618,787
Xalis faiz gəlirləri 601,630 1,197,151 1,298,427 2,328,803 5,181,790 6,452,358 6,290,224 7,602,739 8,460,974 9,362,854 2,366,804
Dəyərsizləşmə üzrə zərərlər - - - - -974,032 -489,475 -430,870 -363,100 -455,856 -320,174 -128,813
Haqq və komissiya xərcləri-71,499 -13,814 -1,380 -37,991 -94,600 -173,078 -204,070 -270,516 -280,230 -418,453 -103,018
Digər gəlirlər 42,830 14,622 15,973 16,942 456,896 451,938 455,858 482,335 449,243 445,314 110,993
Əməliyyat gəlirləri 572,961 1,197,959 1,313,020 2,307,754 4,570,054 6,241,743 6,111,142 7,451,458 8,174,131 9,069,541 2,245,966
İnsan resursları üzrə xərclər-189,830 -435,102 -717,355 -985,890 -1,156,094 -1,455,084 -1,467,571 -1,578,995 -1,568,792 -1,694,156 -359,585
İnzibati və digər xərclər-97,502 -393,721 -452,035 -515,368 -954,575 -1,124,188 -1,226,718 -1,856,839 -2,084,737 -1,946,615 -432,584
İl üzrə mənfəət və cəmi məcmu gəlir 285,629 369,136 143,630 806,496 2,459,385 3,662,471 3,416,853 4,015,624 4,520,602 5,428,770 1,453,797